REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania sklepu internetowego ROYAL WATCH działającego pod adresem: www.royalwatch.com („Sklep internetowy”), prowadzonego przez Marka Zimniak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Marek Zimniak Royal Watch, pod adresem: os. Dywizjonu 303 31H, 31-874 Kraków
NIP 6783042198, REGON 120901983 .

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sklep internetowy ROYAL WATCH działający pod adresem: www.royalwatch.com, w swojej ofercie posiada zegarki używane oraz nowe. Stan zegarków ukazany jest na zdjęciach, obrazujących dany produkt. Nadto ROYAL WATCH zachęca do kontaktu telefonicznego z obsługą Klienta telefonicznie lub e- mail sklep@royalwatch.pl celem uzyskania dalszych, szczegółowych informacji o stanie produktu. Zegarki znajdujące się w ofercie Sklepu posiadają gwarancję autentyczności. ROYAL WATCH weryfikuje każdy zegarek znajdujący się w ofercie Sklepu, w tym jego oryginalny mechanizm, kruszec oraz numery referencyjne produktu.

DEFINICJE:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.royalwatch.com;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.royalwatch.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego www.royalwatch.com, a to Marek Zimniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Marek Zimniak Royal Watch, pod adresem: os. Dywizjonu 303 31H, 31-874 Kraków, NIP 6783042198, REGON 120901983

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 2. Przed dokonaniem Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Sprzedaży, Polityką Prywatności, a także Polityką plików cookie strony internetowej dostępnej pod adresem www.royalwatch.com. Dokonanie Zamówienia oznacza, że Kupujący jest w pełni świadomy i akceptuje Regulamin Sprzedaży, Politykę Prywatności i Politykę Cookie. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.royalwatch.com.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażenie:
  • komputer PC albo telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenia z dostępem do Internetu;
  • szerokopasmowe łącze internetowe;
  • aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE;
  • włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  • aktywne konto e-mail;

   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 oraz art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym, złożenie zamówienia w Sklepie, nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego.
 6. Sklep internetowy ROYAL WATCH działający pod adresem: www.royalwatch.com, w swojej ofercie posiada zegarki używane oraz nowe, stan zegarków jest ukazany na zdjęciach obrazujących dany produkt. Nadto ROYAL WATCH zachęca do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 511 228 888 z obsługą Klienta telefonicznie lub e- mail sklep@royalwatch.pl celem uzyskania dalszych, szczegółowych informacji o stanie produktu. Informujemy, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. W siedzibie Sprzedawcy znajdującej się pod adresem: os. Dywizjonu 303 31H, 31-874 Kraków, oddajemy do Państwa dyspozycji bezpieczny VIP room, z dostępem do całej naszej kolekcji czasomierzy oraz autoryzowane zaplecze serwisowe, dzięki czemu jesteście Państwo w stanie m. in. zweryfikować dowolny zegarek.
 7. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) lub walucie euro (EUR) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki, w tym należny podatek VAT 23%). Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

§ 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM.

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe zarówno w przypadku rejestracji w jego ramach, jak i bez rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji lub dokonania zakupu bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.royalwatch.com, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz możliwość modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym ewentualnych kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu i czasu dostawy,
  • adres do wysyłki i dane kontaktowe Klienta.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego.
 12. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze tj. wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego

§ 3. DOSTAWA.

1. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem renomowanych firm kurierskich (tj. UPC, DPD, FEDEX). Przesyłka zostaje wysłana do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

2. Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie www.royalwatch.com.

3. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod adres wskazany przez Klienta. Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep, w tym: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

§ 4. REKLAMACJE ZAKPIONEGO TOWARU

 1. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami. Sklep internetowy ROYAL WATCH działający pod adresem: www.royalwatch.com, w swojej ofercie posiada zegarki używane oraz nowe. Stan zegarków ukazany jest na zdjęciach, obrazujących dany produkt. Nadto ROYAL WATCH zachęca do kontaktu telefonicznego z obsługą Klienta celem uzyskania dalszych, szczegółowych informacji o stanie produktu. Zegarki znajdujące się w ofercie Sklepu posiadają gwarancję autentyczności. ROYAL WATCH weryfikuje każdy zegarek znajdujący się w ofercie Sklepu, w tym jego oryginalny mechanizm, kruszec oraz numery referencyjne produktu.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta; nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym, w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

  Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał, ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 9. Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: sklep@royalwatch.pl. skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, dowód zakupu produktu (wydrukowany e-mail potwierdzający zakup w Sklepie) oraz dane do przelewu, a następnie przesłać zakupiony towar na poniższy adres: Marek Zimniak Royal Watch, os. Dywizjonu 303 31H, 31-874 Kraków (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku “REKLAMACJA”).
 10. Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: Nazwę i opis produktu, numer zamówienia, dane reklamującego (Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego) wraz z dokładnym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.
 11. Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady towaru.
 12. Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy, Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.
 13. Reklamacje są rozpatrzone w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod podany adres.
 14. Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument dostanie przelew do 14 dni roboczych.

§ 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ WYMIANA TOWARU

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący zwracając towar, powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi: Marek Zimniak Royal Watch, os. Dywizjonu 303 31H, 31-874 Kraków (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku – “ZWROT”).
 3. Oświadczenie powinno zawierać adresata, informację co do odstąpienia od umowy, numer zamówienia i datę zamówienia/odbioru, imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, podpis Konsumenta oraz datę.
 4. Konsument zobowiązany jest do wysłania towaru, który chce zwrócić lub wymienić razem z nieuszkodzonym metkami oraz plombą sznurkową. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie. Zwracane towary nie mogą zostać uszkodzone, ani nie mogą wykazywać wyraźnych oznak użytkowania. Zwracane towary należy zwrócić w opakowaniu, w którym zostały dostarczone wraz ze wszystkimi akcesoriami i etykietami.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, aby towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@royalwatch.pl.
 11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

i) zawartej w drodze aukcji publicznej.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”).
 3. Administratorem danych osobowych jest Marek Zimniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Marek Zimniak Royal Watch, pod adresem: os. Dywizjonu 303 31H, 31-874 Kraków, NIP 6783042198, REGON 120901983.
 4. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: sklep@royalwatch.pl.
 5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: sklep@royalwatch.pl.
 2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 183 [1] i nast. Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.